Vedtægter for amatørteateret ”Charlottentotterne”.

§ 1
Amatørteateret er stiftet den d.1.6.2006 som voksenamatørteater. 26.4.2007 stiftedes ungdomsafdeling for unge mellem 12-25 år. Foreningen er tilsluttet Dansk Amatør Teater Samvirke. Amatørteateret er hjemmehørende i Høje Tåstrup Kommune.

§ 2
Formanden kan indgå forpligtende aftaler på foreningens vegne.(tegningsret)

§ 3
Amatørteaterets formål er at danne ramme om et aktivt arbejde med voksne og unge fra 12 år og med dette som grundlag udøve teatervirksomhed på amatørbasis.

§ 4
Alle medlemmer betaler kontingent. Passive medlemmer kan optages.

§ 5
Regnskabet går fra 1. januar til 31. december. regnskabet er tillagt kassereren.

stk 1
Kassereren fremlægger hvert år på generalforsamlingen årsregnskabet og et budget for kommende sæson.

§ 6
Amatørteaterets øverste myndighed er generalforsamlingen, der ordinært afholdes hvert år inden den 1. Maj.

stk 1
Indkaldelse af generalforsamlingen sker ved skriftlig indkaldelse senest 21 dage før Generalforsamlingens afholdelse.

stk 2
Ordinær generalforsamling har følgende punkter på dagsorden.

Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg.
Fremlæggelse af dagsorden.
Formandens beretning.
Regnskab.
Indkommende forslag herunder fastsættelse af kontingent.
Fremtidsplaner.
Valg af bestyrelse.
Valg af suppleanter til bestyrelsen
Valg af 1 revisorer.
Valg til udvalg.
Eventuelt.

stk 3
Bestyrelsen konstituerer sammensætningen. (Der sidder 5 personer i bestyrelsen)

Formand
Næstformand
Kasserer
2 Menige bestyrelsesmedlemmer
Evt. 2 suppleanter

stk 3a
Formanden vælges i lige år af generalforsamlingen. Samme år vælges 2 bestyrelses-medlemmer. I ulige år vælges de øvrige 2 bestelsesmedlemmer. På det først følgende bestyrelsesmøde konstituerer bestyrelsen sig selv.

stk 4
Alle afstemninger afgøres ved simpelt flertal. Alle valg kan ske skriftligt hvis bare et medlem måtte ønske dette. Alle medlemmer har stemmeret.

stk 5
Valgbare er kun aktive medlemmer der har givet skriftligt tilsagn om at modtage valg og som har betalt kontingent.

stk 6
Der kan stemmes pr. fuldmagt. Fuldmagten skal være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse.

stk 7
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

stk 8
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis et mindretal af bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne måtte ønske dette, ved at indgive en skriftlig erklæring herom.

§ 7
Vedtægtsændringer kan kun foretages på generalforsamling og der kræves mindst 2/3 flertal af de fremmødte.

§ 8
En beslutning om foreningens opløsning er kun gyldig, såfremt der er minimum 2/3 flertal for en sådan beslutning. Forslaget om opløsning af foreningen skal vedtages af to på hinanden følgende generalforsamlinger, som afholdes med højst 14 dages mellemrum.

§ 9
Hvis foreningen opløses, overgår evt. resterende midler til børne- og ungdoms-arbejdet i Høje-Taastrup kommune.