Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Amatørteateret Charlottentotterne
Redigeret den 21.03.2024

Amatørteateret Charlottentotternes dataansvar
Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige
Amatørteateret Charlottentotterne er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:
Formand: Lars Hansen
Adresse: Egenæsvej 4, 4571 Grevinge
CVR: 300 262 25
Telefonnr.: 20 77 05 07
Mail: info@charlottentotterne.dk
Website: www.charlottentotterne.dk

Hvilke oplysninger behandler vi

Vi behandler følgende personoplysninger:

1) Medlemsoplysninger:

 • Almindelige personoplysninger:
  • Kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato og e-mailadresse.
  • Bankoplysninger
  • For instruktører af ungdomgruppen indhentes desuden personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
   • CPR-nummer (bruges kun ved indhentning af børneattest)
   • Oplysninger om strafbare forhold ved indhentelse af børneattest

2) Nyhedsbrev, billetbestilling og brug af hjemmesiden.

 • Almindelige personoplysninger:
  • Navn og e-mailadresse.
  • IP-adresse

Når du bruger vores hjemmeside

Kommentarer og profiler

Når du skriver kommentarer her på hjemmesiden f.eks i kontaktformularen eller gæstebogen, indsamler vi de data, som vises i formularen, og også din IP-adresse og din browsers user agent string for at hjælpe med at opdage spam.

En anonymiseret streng som er oprettet ud fra din e-mailadresse (også kaldet et hash), kan leveres til Gravatar tjenesten for at se om du bruger denne. Gravatar tjenestens privatlivspolitik er tilgængelig her. Efter godkendelse af din kommentar, vil dit Gravatarbillede være synligt for offentligheden sammen med din kommentar.

Dine kommentarer kan muligvis blive kontrolleret af en automatisk spam-genkendelse tjeneste.

Hvis du skriver en kommentar, så bliver kommentarer og dens metadata bevaret på ubestemt tid. Dette er så vi kan genkende og godkende enhver opfølgende kommentar automatisk i stedet for at have dem i en moderationskø.

Cookies

Hvis du skriver en kommentar på vores websted, kan du vælge at gemme dit navn og e-mailadresse i cookies. Disse er til din bekvemmelighed, så du ikke skal udfylde dine oplysninger igen, når du skriver endnu en kommentar. Disse cookies vil holde i et år.

Her indsamler vi oplysninger fra

Normalt får vi oplysningerne fra dig. Børneattest indhentes fra Rigspolitiet efter særligt samtykke fra dig. Vi indhenter ingen oplysninger om dig uden din viden.

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Formål med behandling af medlemsoplysninger:

 • Udøvelse af teateraktivitet, herunder udfærdigelse af øveplaner, programmer, plakater, hjemmeside m.v.
 • Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling
 • Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.
 • Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven
 • Afholdelse af sociale arrangementer, teateraktiviteter samt andre aktiviteter
 • Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen
 • Udsendelse af nyhedsbrev
 • Udbetaling af godtgørelser, refusioner og lignende
 • Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles oplysninger om forældrene
 • Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen

Medlemsoplysninger ligger dels i Conventus, et online foreningsadministrations værktøj, og kan her kun læses af relevante personer med adgang, dels på vores hjemmeside, en offentlig tilgængelig medlemsoversigt som kun indeholder navn og billede.

Samtykke

Vi benytter kun dine personoplysninger til de herover nævnte formål. Vi indhenter derfor dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til andre formål.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver/sælger ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring.
I forbindelse med indhentning af straffe/børneattest vil vi have brug for at give dit CPR-nummer til politiet, men det vil aldrig ske uden dit samtykke.

Databehandlere:

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter baggrunden for behandling af dine persondata:

Medlemmer:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 1 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen.
 • Oplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse, sletter vi i udgangspunktet straks efter, at behandlingsformålet er opfyldt.
 • Børneattestoplysninger opbevares, så længe personen fungerer i sit virke
 • Bogføringsbilag skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om
 • CPR-nummer indeholdt i bogføringsmateriale gemmes i 5 år fra regnskabsårets udløb

Vi opbevarer dog oplysninger på alle medlemmer til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

 • Dette kan f.eks være navn og billeder under tidligere forstillinger.

Abonnenter

 • Ved opsigelse slettes dine oplysninger omgående.

Billetbestilling online

 • Når forestillingen er overstået slettes alle billetbestillinger online.

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Privatlivspolitikken er udarbejdet og godkendt af

Bestyrelsen i Charlottentotterne 

Lars Hansen
Karina Grøn Henriksen
Anne Marie Kehlet
Buster Pedersen
Karin Jensen
Hanne Grøn Rügge