Referat af generalforsamling 2022

 1. Valg af dirigent: Karina blev valgt som dirigent, derefter bød hun velkommen og konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt
 2. Valg af referent: Karina blev valgt som referent
 3. Valg af stemmeudvalg: Vi blev enige om at vælge stemmetællere hvis det blev nødvendigt.
 4. Fremlæggelse af dagsorden: Karina gennemgik dagsordenen.
 5. Bestyrelsens beretning: Lars fremlagde formandens beretning. Vi er lige så stille ved at være i gang igen. Vi måtte desværre droppe tankstationen efter Corona, så vi er startet på Alma og de alternativt begavede i stedet, og vil opføre til juni. Vi har søgt tilskud hos kulturelt samråd til to lamper og har fået bevilliget 13280kr. Lamperne er blevet indkøbt i 2022.
 6. Regnskab og budget. Karina fremlagde budgettet for 2022. Det ser meget ud som de foregående år, men vi har budgetteret med et overforbrug på 10000 til teknik da lamperne bliver indkøbt i 2022. Budgettet blev godkendt.
 7. Regnskabet for 2021 blev godkendt. Karina kommenterede at vi har et ret stort overskud i foreningen, bl.a. pga. tilskuddet til de to lamper, som vi fik i 2021, men som ikke er blevet indkøbt før 2022. Vi blev enige om at vi de følgende år vil forsøge at gøre lidt indhug i overskuddet.
 8. Indkomne forslag: Ingen
 9. Fastsættelse af kontingent: Vi blev enige om at fastholde kontingentet på 100kr pr år både for aktive og passive medlemmer.
 10. Fremtidsplaner: Vi snakkede om flere forskellige stykker. Karina bestiller en stak hjem til gennemsyn. Vi har fået lov at male i foyeren og blev enige om at den gule væg fremover bliver grøn. Derudover arbejder vi videre med at få bygget et ordentligt rekvisit- og kostumerum, da vi har fået lov at hente en del fra Reerslev.
 11. Valg af bestyrelse:
  • Lars blev genvalgt som formand
  • Karina blev genvalgt som næstformand
  • Buster blev genvalgt som bestyrelsesmedlem
 12. Valg af suppleanter til bestyrelsen
  • Hanne blev genvalgt som suppleant
  • Erik blev genvalgt som suppleant
 13. Valg af 1 revisorer samt 1 revisor suppleant:
  • Michael blev genvalgt som revisor
  • Karin blev valgt som revisor suppleant.
 14. Valg til udvalg: Vi blev enige om at nedsætte følgende udvalg:
  • Sommerfest: Tager sig af planlægning og indkøb til sommerfesten, som afholdes den 27. august: Hanne og Karina.
  • Udflugter og underholdning: Planlægger arrangementer for medlemmerne i foreningen. F. eks teaterture: Buster og Anne Marie
  • Teknik: Tager sig af planlægning omkring projekt rekvisitrum, ansvar for indkøb af ny teknik til foreningen. Arrangementer udenfor foreningen, med udlån af lys og lysudstyr: Lars og Jens
 15. Eventuelt: Vi snakkede om at vi gerne snart vil spille et julestykke igen, måske er det noget vi kunne se på i 23? Vi snakkede om hvad vi har af muligheder i forhold til Fløng forsamlingshus. Vi vil gerne spille en forestilling derude, men kan ikke sætte en scene op og har ikke mulighed for at øve derude fast. Kunne Alma være en mulighed, da den ikke kræver faste sider? Det blev også foreslået om vi kunne spille noget der henvender sig mere til børn. Og så snakkede vi om de forskellige scener i byen. Hvad sker der med de to skoler der nu står tomme. Er der måske mulighed for at rykke tilbage på Charlotteskolen, f.eks. i tumlesalen?

Karina takkede for god ro og orden og derefter var der smørrebrød.